Barbera almoinaEl passat dumenge 9 de setembre l'Insigne Capitul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, va otorgar al soci-clavari de nostra Associació En Joan Antoni Barberá la Creu de l'Almoina de Sant Jordi en reconeiximent a la seua trayectòria en pro de la cultura i llengua valenciana.

Va rebre la distinció de mans del Lloctinent General del Capítul, Mossén Miquel Ramón i Quiles davant de la Real Senyera del Regne de Valéncia i als peus de la Verge de les Victòries.

Nostra més sincera enhorabona pel mereixcut reconeiximent.

Foto: M. Guallart